Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

 

Gminny Żłobek w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://zlobek.kaluszyn.pl

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna/zgodna/niezgodna* z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych.

 

Treści dostępne

• Strona posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

 

• Istnieje możliwość podwyższonego kontrastu..

 

• Istnieje możliwość powiększania liter.

 

Treści niedostępne

• Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

• Brak informacji w języku migowym.

 

Przygotowanie deklaracji:

• Deklarację sporządzono dnia: 04.01.2021r ( data stworzenia deklaracji)

• Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: -

 

• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

• Za rozpatrzenie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Raciborska

 

• E-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

• Telefon: 502-713-123

 

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy

udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 12 tygodni/miesięcy* od daty zgłoszenia.

 

Architektura

Budynek Gminnego Żłobka w Kałuszynie, ul. Zamojska 13, 05-310 Kałuszynie

Opis dostępności architektonicznej:

• Budynek znajduje się na ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn, budynek posiada jedną kondygnację

• Wejście do budynku jest od ulicy Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn

• Nad wejściem jest / nie ma* systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby

niewidome i słabowidzące,

• Wejście jest / nie jest* zabezpieczone bramkami,

• W budynku jest / nie ma* windy,

• Dla osób na wózkach dostosowane są korytarze i pomieszczenia / nie dostosowane

są korytarze i pomieszczenia*,

• W drzwiach są zamontowane dociągi drzwi co może stanowić utrudnienie / drzwi są

automatycznie otwierane*

• Toaleta jest / nie jest* dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

• Przed budynkiem jest 10 (liczba) miejsc parkingowych / brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

• W budynku/ nie ma* oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest niezgodna/częściowo zgodna/zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

• Pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego/ Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty

bezpośrednio w serwisie.

 

Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane będą poprawnie.

 

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać

narzędziem OCR.

 

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także za żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego

cyfrowo dokumentu, opisanego zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia żądania.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący

żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Bożena Raciborska

 

• Adres: ul. Zamojska 13, 05-310 Kałuszyn

 

• E-mail: zlobek@kaluszyn.pl

• Telefon: 502-713-123

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Pliki do pobrania