NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE - pomoc kuchenna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2022

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko – pomoc kuchenna

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie - Wykształcenie kierunkowe w zawodzie kucharz, bądź kwalifikacyjny kurs zawodowy

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7) cieszący się nieposzlakowaną opinią.

8) książeczka sanepid

9) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wymagania dodatkowe na stanowisko pracy:

- punktualność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- umiejętność przygotowania posiłków dla dzieci

- komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,

- wysoka kultura osobista,

- pożądane doświadczenie pracy w zawodzie

- umiejętność szybkiego i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach

- znajomość przepisów zapewniających realizację obowiązków.

 

Przewidywany czas pracy – 8 godzin dziennie w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00 z zastrzeżeniem, iż w miarę potrzeb godziny te mogą ulegać zmianie.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny,

2) CV (życiorys zawodowy ze zdjęciem) opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U z 2014r. poz. 1202.) „.

3) kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony lub w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie),

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy

5) oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych dla stanowiska pracy - każde z powyższych oświadczeń musi zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego czyli sformułowanie: „Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenia prawdy wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego”.

6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące wcześniej.
Dopuszcza się złożenie w dokumentacji konkursowej oświadczenia a zaświadczenie będzie zobowiązana dostarczyć osoba wyłoniona w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy.

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska opiekuna. Dopuszcza się złożenie w dokumentacji konkursowej oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku a zaświadczenie będzie zobowiązana dostarczyć osoba wyłoniona w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy.

8) oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 

Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem ( „Nabór pracowników do Żłobka- Pomoc kuchenna „) pocztą lub osobiście w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie, ul. Zamojska 13, 05-310 Kałuszyn. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do placówki. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone formalnie. Zastrzega się prawo skontaktowania tylko z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne. Dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.